fbpx

ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ (ELİDER) ANA TÜZÜĞÜ

 1. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “ELEKTRONİK TİCARET DERNEĞİ” olup kısa adı ELİDER’dir. Bu tüzükte kısaca “dernek” olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Oruçreis Mah., Tekstilkent Cd. Çarşı Blok 1.kat No:24, 34235 Esenler/İstanbul’dadır. Derneğin merkezi Yönetim Kurulu Kararı ile il hudutları içerisinde başka bir adrese taşınabilir,

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI

 1. Elektronik ticaretin gelişmesi ve her zaman günün koşullarına uygun kalması için gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak, aralarındaki dayanışmayı sağlamak,
 3. Yurtdışındaki elektronik ticaret sektörünü takip etmek, gelişmelerin ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 4. Elektronik ticaretin gelişmesi için yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaçla kurulu dernek ve kuruluşlar ile irtibat kurmak ve işbirlikleri sağlamak,
 5. Sektörün sorunlarına çözümler bulmak için elektronik ticaret sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda temsil etmek,
 6. Yurtdışındaki elektronik ticaret ile ilgili mevzuat ve uygulamaları takip etmek, ülkemizdeki elektronik ticaret mevzuatının gelişmesi ve uyumlu olması için gerekli çalışmaları yapmak,
 7. Elektronik ticaretin gelişmesi ve uluslararası standartlarda altyapıya sahip olması için gerekli çalışmaları yapmak,
 8. Üyelerin teknik, ekonomik, sosyal, kültürel, ticari ve diğer hak ve çıkarlarını korumak, bu amaçla gerektiğinde dava açmak, açılan davalara katılmak.
 9. Amaç ve faaliyet konuları için gerekli çalışmaları yapmak,

 

MADDE 3- DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMİ

 1. Dernek bünyesinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir.
 2. Dernek üyelerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli malzeme ve hizmetin teminine ve meselelerin çözümüne yardımcı olmak üyeler arasında dayanışma ve mal alışverişlerinin ekonomik ve seri olmasına yardımcı olmak,
 3. Elektronik ticaretin gelişmesi için Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, halk eğitim merkezleri, okullarla ve kurslarla koordineli olarak eğitim çalışmaları yapmak, genel olarak eğitime her türlü desteği sağlamak, gerektiğinde bir yönetmelik kapsamında öğrencilere burs vermek,
 4. Resmi makam ve mercilerde, belediyelerde, üniversitelerde yapılan ilgili çalışmaları takip etmek, uygun olanlarına katılmak ve süreç hakkında üyelerini bilgilendirici duyurular yapmak,
 5. Elektronik ticaret sektöründeki gerekli standartların belirlenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, haksız rekabeti engellemek ve eşit koşullarda rekabet yapılmasını sağlamak için çalışmalar yapmak,
 6. Elektronik ticarette kullanılan yazılım, donanım, danışmanlık gibi mal ve hizmetlerin ithalatı, imalatı, satışı, standartları hakkında araştırmalar yapmak, üyelerin bunlardan faydalanmasını sağlamak,
 7. Dernek üyeleri ile olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında aynı ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla, mesleki gelişimlerini artırmak yeni pazarlar geliştirmek için kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin almak koşuluyla organizasyon, yurtiçi ve yurtdışında fuar, planlama, tanıtım (iç ve dış sergilerde) ve rasyonel çalışmanın artırılmasını sağlamak,
 8. Dernek üyeleri ve elektronik ticaret sektörü ile ilgilenen katılımcılar için seminerler düzenlemek, yazılı ve görsel medya sektöründe her türlü yayınlar yapmak, dergi ve gazete çıkarmak, sergiler açmak, fuar ve yarışma düzenlemek, sinema ve televizyon programları hazırlamak, dernekle ve/veya sektörle ilgili her türlü reklamlar hazırlamak ve yayımlamak, yayımlatmak,
 9. Elektronik ticaretin yapılmasına ve gelişmesine karşı olabilecek merkezi ya da yerel yönetimlerce yürürlüğe konacak uygulama ve mevzuat değişikliklerine karşı dava açmak ve gerektiğinde dernek veya üyeler adına her türlü davayı açmak, açılmış davalara müdahil olmak,
 10. Sektörel faaliyetlerin geliştirilmesi, görüş bildirmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla işbirliği ve fikir alışverişi yapmak, gerektiğinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Bakanlıklar ve Belediyeler dahil her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 11. Dernek amaçları doğrultusunda TC hudutları dahilinde taşınır ve/veya taşınmaz mallar satın almak ve bunları kiralamak, işletmek, ipotek, rehin ve ayni hak tesis etmek,
 12. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 13. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 14. Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve tefriş etmek,
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 16. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında şube veya temsilcilik açmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 17. Dernek üyelerinin talepleri doğrultusunda, mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardımlaşma ve dayanışma sandığı kurmak,
 18. Amacın gerçekleştirilebilmesi için vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinlerin alınması koşulu ile derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 19. Derneğin amacı ile ilgili ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak, amaca uygun işbirliği yapmak,
 20. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 21. Derneğin amacı ile ilgili araştırmaları yönetmek üzere laboratuvar, arşiv, bilgisayar iletişim ağı kurmak, proje ve araştırmalar yapmak bunlarla ilgili yarışmalar düzenleyip sonuçlarını uygulamak,
 22. Dernek üyeleri ve elektronik ticaret sektörüne ilgi duyan kişiler için kurs, sempozyum ve seminerler düzenlemek, dergi ve gazete çıkarmak, sergiler açmak, fuar ve yarışma düzenlemek, sinema ve televizyon programları hazırlamak,
 23. Dernek, bünyesinde gerekli görülen konularda çalışma grupları, komisyonlar ve komisyonlar kurmak,
 24. Dernek, tüzüğünün 2.maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için her türlü faaliyetleri yerine getirmek,

 

 1. BÖLÜM

MADDE 4- ÜYELİK KOŞULLARI

 1. Fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olup, Derneğin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve şahsi veya mesleki yasal sakıncaları bulunmayan, gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olabilirler,
 2. Tüzel kişi üyeler, kendi yetkili organınca görevlendirilmiş, fiil ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş bir kişi ile temsil edilir,
 3. Yabancıların derneğe üye olabilmesi için yukarıda aranan şartlardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranır. Fahri üyelik için bu şart aranmaz.
 4. Tüzel kişilik temsilcisi için yönetim kurulu onayı gerekir.
 5. Yönetim Kurulu, gerekli durumlarda üyeden yeni bir temsilci atanmasını talep edebilir.
 6. Üye olmak isteyenler, üyelik başvurusu sırasında yasal olarak verilmesi gereken belgeleri ve Dernek tarafından istenen sair belgeleri teslim ederler. Ayrıca Dernek Tüzüğünü okuyup kabul ettiklerini ve aşağıda 6. Ve 8. Maddelerde belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde üyelikten  istifa etmeyi veya üyelikten çıkarılmayı kabul ettiklerini beyan eden bir taahhütname verirler.  

MADDE 5- ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin Asli Üye ve Fahri Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

5.1. Asli Üye:

Derneğin amaç ve konusunu oluşturan, elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren, iş bu Ana tüzüğün dördüncü maddesinde belirtilen vasıfları haiz gerçek kişilerle, aynı sektördeki işlerle iştigal eden tüzel kişilerin yetkili kılacakları kişilerden oluşan üyeliktir. Üyelik başvurusu dernek tarafından hazırlanmış formların doldurulup imzalanması ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır. Yazılı üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

5.2.  Fahri Üye:

Derneğin amaçlarına hizmet ve yararlılıklarda bulunan gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu’nun kararıyla verilen üyeliktir. Fahri Üyeler, seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Görüş bildirebilirler.

MADDE 6- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 1. Her üye dilediği anda bir dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığına ayrılma isteğini bildirerek üyelikten ayrılabilir. Dilekçenin yönetim kuruluna ulaştığı an çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını ortadan kaldırmaz.

 

 1. Dernek üyeliği aşağıdaki sebeplerden biri ile sona erdirebilir,
  a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
  b) Derneğin amaç ve faaliyetlerini engelleyici girişimlerde  bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınarak derneğin devamlılığını sürdürmesine ve amaçlarını gerçekleştirmesine ilgisiz kalmak,
  c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek.
  d) Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuat ana tüzük hükümlerine göre dernek üyeliği şartlarını kaybetmek.
 1. e) Üyenin ölümü.
  f)  Başlangıçta mevcut üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
  g) Genel Kurul Toplantılarına geçerli ve makul mazereti olmaksızın katılmamak.
 2. h) Gerektiği zamanlarda yazılı olarak talep edildikten sonra 30 gün içinde adli sicil kaydının yönetim kuruluna verilmemesi.
 3. i) Üyeliğe giriş sırasında bildirilen her türlü isim veya unvan değişikliği, adli sicil kayıtlarının değişmesi veya e-mail dahil her türlü iletişim vb. bilgilerinin değişmesi halinde yeni bilgileri engeç bir ay içinde derneğe bildirmemek,

 

 1. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile ilgili üye üyelikten çıkarılabilir.
 2. Ülke milli menfaatlerine aykırı, bölücülük, terör, yüz kızartıcı suçları işlediği tespit edilen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 3. Üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda, üye dernekten geriye dönük herhangi bir maddi ve manevi hak talebinde bulunamaz.

MADDE 7- ÜYELİK HAKLARI

7.1 Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye dernek faaliyetlerinden eşit şartlarda faydalanır.

7.2 Yıllık aidatını ödemiş ve geçmiş yıllara ait borcu olmayan her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. 

7.3 Tüzel kişi üye adına oyu, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirdiği sadece bir kişi kullanabilir. 

7.4 Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

MADDE 8- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 Her üye dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür.

8.2 Her üye derneğin amacına uygun davranmak, derneğin amacını engelleyici veya güçleştirici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

8.3 Her üye ödenti yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4 Dernek üyeleri, gerekli görülmesi halinde yönetim kurulu tarafından kendilerinden talep edilen güncel sabıka kaydını 30 gün içinde yönetim kuruluna vermekle yükümlüdür.

8.5 Üyeler, üyeliğe giriş sırasında bildirdikleri her türlü isim veya unvanda meydana gelen değişikliği, adli sicil kayıtlarındaki değişiklikleri veya e-mail dahil her türlü iletişim vb. bilgilerinin değişmesi halinde güncel bilgi ve belgeleri engeç bir ay içinde kendiliğinden derneğe bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür. 

 

8.6. Dernek üyeleri, harici yaşamlarında ırkçı, her türlü ayrımcı, bölücü, nefret suçu sayılabilecek eylem ve söylemlerden uzak duracağı gibi, siyasi, dini, inançsal, felsefi vs. görüşlerini açıklarken hiçbir mecrada dernek adını kullanamaz. Aksi durumun tespiti halinde üyelikten ihraç edilir. Üye, Derneğe zarar veren hal ve hareket ve söylemlerinden dolayı yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

III. BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- DERNEĞİN ORGANLARI

9.1 GENEL KURUL

9.2 YÖNETİM KURULU

9.3 DENETİM KURULU

 

MADDE 10- GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

Dernek Olağan Genel Kurulu, asli üyeliğe kabul edilmiş, yıllık aidatının tamamını ödemiş ve geçmiş yıllara ait borcu olmayan üyelerin katılımlarıyla üç yılda bir Ekim ayında İstanbul’da yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulun başka bir şehirde yapılmasına karar verebilir. Dernek organlarının seçimi üç yılda bir yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı önergesi ile görüşülmesi istenen konular gündeme alınarak görüşülür. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin derneğin geleceğine ilişkin çok önemli bir gereklilik durumunda yazılı isteği üzerine en geç otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler, toplantı tarihinden en az on beş gün önce mahalli bir gazeteye verilecek ilan veya dernek kayıtlarında mevcut e-posta adreslerine elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu ilanda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir. Ancak, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 11- GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI İLE MÜZAKERE USULÜ

Olağan Genel Kurul, kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve ikinci toplantı hazır bulunan üyelerle yapılır. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri tarafından veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlik göstermek suretiyle hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş ve kapalı bir kutuya veya keseye atılması şeklinde yapılır. Oylamanın tamamlanmasından sonra gizli oy pusulaları divan heyeti tarafından gerekirse adaylar huzurunda tek tek açılarak ve açık sayım yapılarak sonuç tespit edilir. 

Açık oylamada, gerekirse genel kurul başkanının belirteceği sair yöntemler de uygulanabilir.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 12- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

12.1. Derneğin amaç ve çalışma konuları ile Yönetim Kurulu’nun istekleri hakkında karar vermek,
12.2. Şube açılmasına karar vermek, şube yönetimi ve il temsilcisi atama konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
12.3. Dernek organlarını seçmek,
12.4. Derneğin çalışmalarına, bütçe ve hesaplarına göre yönetim ve denetim kurullarının raporlarını incelemek ve bu kurulların ibraları hakkında karar vermek,
12.5. Sorumlulukları görülen hallerde yönetim kurulu üyelerini, denetçileri veya disiplin kurulu üyelerini azletmek ve yerine yenilerini seçmek,
12.6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
12.7. Derneğe gerekli taşınmaz mal satın almak veya mevcut taşınmazları satmak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmeleri düzenlemek ve üzerlerine ipotek, rehin veya ayni hak tesisi konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
12.8. Yönetim Kurulunca hazırlanan Dernek bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ve bunun uygulanması hususunda Yönetim Kurulu’na görev ve yetki vermek,
12.9. Tüzük değişiklik önerileri ile onaylanması istenen yönetmelikler ve sair Yönetim Kurulu kararları hakkında karar vermek ve gerektiğinde Dernek Ana Tüzüğünü değiştirmek,
12.10. Burs verilmesine karar vermek ve burs yönetmeliği hazırlayıp, burs komisyonu kurmak için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
12.11. Derneğin federasyonlara katılması ve katıldığı federasyonlardan ayrılması, uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.
12.12. Dernek sandığı, lokal, iktisadi teşebbüs, vakıf kurmak ve platform oluşturmak, hususlarında karar almak ve uygulama için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
12.13 Derneğin feshine karar vermek ve gerekirse tasfiye komisyonunu seçmek,
12.14. Dernek üyeleri tarafından ödenecek aylık veya yıllık aidat miktarını tespit etmek,
12.15. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
12.16 Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak iç tüzükleri, dernek çalışma ve kurallarını inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ, TOPLANTI USULÜ VE KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca oluşturulan aday listesi içinden gizli oy, açık tasnif usulüyle en çok oy alarak seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır. Şartlar gerektirdiğinde Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üye sayıları artırılabilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulunca genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması suretiyle Yönetim Kurulu tamamlanır.

Yönetim Kurulu kararlarının, karar defterine yazılıp toplantıya katılan üyelerce imzalanması gerekir. Karara muhalif üyeler, muhalefet sebebini gösteren görüşlerini de yazarak altını imzalarlar.
Yönetim Kurulu en az ayda bir kez önceden kararlaştırılacak belirli gün ve saatte üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla dernek merkezinde çağrısız toplanır.

MADDE 14- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
14.1. Genel Kurul kararlarını uygulamak,
14.2. Derneği temsil etmek veya gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi vermek, il temsilcisi seçmek, temsilcilikler açmak,
14.3. Olağan veya Dernek Tüzüğünün 10. maddesi gereğince Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
14.4. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmaya karar vermek, bütçeyi uygulamak,
14.5. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
14.6. Derneğe üye olma için yapılan başvuruları değerlendirmek üyeliğe kabul kararı vermek ve işlem yapmak, gerektiğinde Dernek amaçlarına hizmet ve yararlılıklarda bulunan kişilere fahri üyelik sanı vermek, Dernek üyeliğinden çıkarma kararı vermek,
14.7. Genel Kurul’un verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini ve Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
14.8. Dernek üyelerinin arasında görüş birliği oluşturmak, dayanışmayı güçlendirmek ve üye ilişkilerini artırmak için yapılacak genel toplantıları tertip etmek, gezi, eğlence ve benzeri toplantıları yapmak,
Dernek üyelerinin derneğe üye olduğunu gösterir rozet, plaket, kart ve flama yaptırmak,
14.9. Derneğin amacı doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek için komisyonlar kurmak,  çalışma organları veya komisyonların çalışma, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikler yapmak,
14.10. Büro işlerini yürütmek için derneğe daimi veya geçici personel almak ve işten çıkarmak, büro hizmetleri için her türlü demirbaş eşya ve malzemeleri, araç ve gereçleri ile taşınır mallar satın almak,
14.11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
14.12. Yürürlükteki yasalar ve bu yasalara bağlı mevzuatın tüzel kişilik olarak derneğe yüklediği görevler ile dernek tüzüğünün yapmakla yükümlü kıldığı görevleri yapmak.
14.13. Gerektiğinde uygun göreceği avukatları tayin etmek, vekalet vermek.
14.14. Gerekli gördüğünde üyelerden ve temsilcilerinden güncel adli sicil kaydı ve sair bilgi ve belgeleri isteyebilir. 

 

MADDE 15- DERNEĞİN TEMSİLİ

Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı tek başına temsil eder veya onun yokluğunda veya görevlendirmesi halinde Genel Sekreter, diğer bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte çift imza ile temsil eder.

MADDE 16-DENETİM KURULU

Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.

Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi içinden bir başkan seçer.

Denetim Kurulu’nun üyeliklerinden birisinin boşalması halinde yedek üyelerden en çok oy alan, oyların eşitliği halinde yaşı büyük olan üye Yönetim Kurulunca Denetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.

MADDE 17- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu yılda en az iki defa olmak üzere Yönetim Kurulu’nun tüm işlemleri ile hesaplarını ve Dernek defterlerini yürürlükteki mevzuat, Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre inceler. Bu incelemede belirlediği olumlu ve olumsuz işlemler hakkında bir rapor düzenleyerek yedi gün içinde Yönetim Kuruluna verir, diğer nüshasını Denetim Kurulu rapor dosyasında saklar ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu’nun, denetlemek için istediği her türlü kayıt, defter ve benzeri evrakı Yönetim Kurulu vermek zorundadır.

Denetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu ve gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkisini haizdir. Denetim Kurulu bu yetkisini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek suretiyle kullanır.

Mevzuatta denetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE 18- DERNEĞİN GELİRLERİ

18.1. Dernek üyelerinin ödedikleri aidat, her yıl Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek üyelere veya üye adaylarına duyurulur.
18.2. Derneğin mal varlığından ve mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler,
18.3. Dernek üyelerinin yapacakları bağış ve yardımlar,
18.4. Yasal şartlarla uyularak toplanacak her türlü bağış ve yardımlar,
18.5. Dernek sandığından elde edilecek gelirler,
18.6. Devlet destekleri, kalkınma ajansları, yurt dışı ve yurt içi hibe fonları gibi kaynaklardan elde edilen gelirler,
18.7. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, fuar, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışmalar ödül törenleri ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
18.8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
18.9. Diğer gelirler.

MADDE 19- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Dernek gelirleri,  “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Tüm bu belgelerin Dernekler Yönetmeliği ekinde bulunan örnek belgelere uygun düzenlenmesi gerekir.

MADDE 20- BORÇLANMA USULÜ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 21- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en az yılda iki defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 22- DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLME İLKELERİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23- DERNEK DEFTERLERİ

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar hakkında ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

MADDE 24- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülüp oylanabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca fesih kararı alındığı takdirde Yönetim Kurulu, karar tarihinden itibaren yedi gün içinde durumu mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Elektronik Ticaret Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 25- İÇ TÜZÜK

Dernek, Ana Tüzük paralelinde ve ona aykırı olmamak üzere Derneğin yönetimine mahsus ek ve ayrıntılı hükümler içeren bir İç Tüzük yapar. Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Tüzük, Genel Kurulun onayına sunulur ve toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile onaylanır,  gereğinde yine aynı biçimde değiştirilebilir.

 1. BÖLÜM

MADDE 26- ŞUBELERİN KURULUŞU

Dernek, Genel kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmak üzere şube açabilir.

MADDE 27- TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi ile Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkü idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

MADDE 28- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.